Γ. Καραμέρος: Υπονομεύει την οικονομική αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ η απόφαση της κυβέρνησης

Η απόπειρα δέσμευσης των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, με την Υπουργική Απόφαση οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 104/24-01-2019), λίγο πριν τη λήξη της αυτοδιοικητικής περιόδου, υπονομεύει την συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τέτοιου είδους ασφυκτικές ρυθμίσεις- με δεδομένο τον αιφνιδιαστικό χαρακτήρα καθώς προβλέπεται συμμόρφωση εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης- επιχειρούν στην ουσία να μετατρέψουν τους Δήμους σε υποκαταστήματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς με βάση την απόφαση προβλέπονται μεταξύ άλλων (Άρθρο 7):

  • Ενιαίος ταμειακός προγραμματισμός για όλους τους ΟΤΑ, που καταρτίζει και διαχειρίζεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών.
  • Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ και παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών τους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
  • Υποβολή από τους ΟΤΑ, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από το τέλος κάθε μήνα, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ταμειακού προγραμματισμού ενημερωμένο α)με τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου μήνα και β)με τις προβλέψεις για τον υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του έτους στη βάση του προϋπολογισμού τους.

Επισημαίνω ότι ο ταμειακός προγραμματισμός σχεδιάζεται σε ημερήσια βάση και αναπροσαρμόζεται με τα απολογιστικά στοιχεία ανά δεκαπενθήμερο!

Οι πληρωμές έτσι θα γίνονται από την Τράπεζα Ελλάδος με διαχειριστή, όχι τους ΟΤΑ αλλά το ΓΛΚ, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζουν οι ίδιοι αλλά που σχεδιάζεται και εγκρίνεται από την (ΓΔΟΥ).

Οι δε κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή ουσιαστικής απόκλισης είναι καταστροφικές. Ενεργοποιείται το άρθρο 69Α του ν. 4270/2014 που προβλέπει μεταξύ άλλων την καθαίρεση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου των ΟΤΑ, των εκτελεστικών τους οργάνων και των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να μειώνεται το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης των ΟΤΑ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Τέτοιου είδους αποφάσεις μας βρίσκουν απέναντι καθώς υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων και επιδιώκουν τον απόλυτο έλεγχο, διαχείριση και εποπτεία των οικονομικών της Αυτοδιοίκησης

Γιώργος Καραμέρος

Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου