Καραμέρος: «Θετική εξέλιξη ο ψηφιακός βοηθός mAIgov – Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση»

«Η εφαρμογή του ΑΙ Chatbot στο Gov.gr αποτελεί αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη προόδου στην υπηρεσία των πολιτών έστω και αν εφαρμόζεται καθυστερημένα ενώ έχει προαγγελθεί επανειλημμένως εδώ και έξι μήνες.

Ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί ψηφιακής διακυβέρνησης καθώς έχουν καθυστερήσει χαρακτηριστικά για την εκπόνηση της εθνικής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη οφείλουν να είναι εξαιρετικά φειδωλοί για το mAIgov δεδομένου πως πρόκειται για ένα απλοϊκό μοντέλο γλωσσικής τεχνολογίας σε συνδυασμό με την αλγοριθμική διασύνδεση προσωπικών δεδομένων, το οποίο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο (beta version).

Ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ υποδέχεται θετικά των ψηφιακό βοηθό mAIgov και προτείνει τη σύνθεση ενός προοδευτικού κανονιστικού που πλαισίου το οποίο θα εκκινεί από το σεβασμό των δικαιωμάτων του πολίτη και θα επιχειρεί να καλύψει τα σημερινά κενά ασφάλειας, αδιαφάνειας και πολυπλοκότητας με στόχο την κοινωνική θωράκιση και την ισότιμη χρήση της ΤΝ από όλους.

Η προσπάθεια αυτή είναι καθοριστικής σημασίας να ξεκινήσει με την επικαιροποίηση του ν. 4691/2022 με βασικές προτεραιότητες:

• Μία ασφαλή και ενιαία αγορά συστημάτων ΤΝ σε σύμπλευση με τις αξίες της ψηφιακής Ευρώπης και του Κράτους Δικαίου για νόμιμα, ασφαλή και αξιόπιστα συστήματα ΤΝ, χωρίς κατακερματισμό

• Ένα χρήσιμο δίκαιο για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και της καινοτομίας στον τομέα ΤΝ

• Μία ενδελεχής μελέτη επί των κινδύνων με μεθόδους προόρασης ανά τομέα

• Μία συνεπής τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και του ισχύοντος δικαίου για την προστασία των δεδομένων, των καταναλωτών, την απαγόρευση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων.

Ενώ με εμπεριστατωμένο τρόπο πρέπει να κάνουμε βήματα:

• Στην προστασία της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και των θέσεων εργασίας

• Στον ορισμό των συστημάτων ΤΝ «υψηλού κινδύνου» για τομείς όπως η υγεία, η ασφάλεια, τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα

• Στη θεσμοθέτηση της νομικής εποπτείας για επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές

• Στη σύσταση ρυθμιστικών δοκιμαστηρίων με ταυτόχρονη αξιολόγηση κινδύνου και επιβολή περιορισμών

• Στη θέσπιση Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής ΤΝ με ρυθμιστικό χαρακτήρα

• Στη δημιουργία Παρατηρητηρίου ΤΝ με σκοπό την εποπτεία της έρευνας στον τομέα και την πιστοποίηση συστημάτων ΤΝ

• Στην απαγόρευση πρακτικών χειραγώγησης ή εκμετάλλευσης του κοινωνικού συνόλου ή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο τις προτάσεις μας και τις ιδέες μας στις οποίες αντικατοπτρίζεται καθολικά, η πεποίθησή μας πως η ΤΝ μπορεί και πρέπει να είναι μία επιδραστική τεχνολογική καινοτομία με τον άνθρωπο στο επίκεντρο».