Ανακατασκευή 162 οδών σε Μελίσσια, Νέα Πεντέλη και Πεντέλη από την Περιφέρεια Αττικής

Την ανακατασκευή και αποκατάσταση τμημάτων 162 οδών στα Μελίσσια, την Νέα Πεντέλη και την Πεντέλη αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει, με ίδιους πόρους, η Περιφέρεια Αττικής. Τους όρους σύναψης της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πεντέλης ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο, στις 7/12/2017, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών, Γιώργου Καραμέρου. Ειδικότερα, στο έργο με προϋπολογισμό 4.720.067€, προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης – συντήρησης του οδικού δικτύου και των 3 Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πεντέλης που παρουσιάζει φθορές, κυρίως λόγω των καιρικών φαινομένων, ενώ εγκυμονεί κινδύνους ατυχημάτων. Οι οδοί στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις κατατάσσονται στις ακόλουθες τρείς κατηγορίες, ανάλογα με τις εργασίες που απαιτούνται:

  • Ανακατασκευή ασφαλτοστρωμένων οδών, με απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτοτάπητα και διάστρωση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας (ενδεικτικά: οδοί Μήλου, Ζωοδόχου Πηγής, Αγ. Γεωργίου, Γ. Παπανδρέου, Περικλέους, Σαλαμινομάχων κ.α.).
  • Οδοί από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπου θα αφαιρεθεί το σκυρόδεμα και θα διαστρωθεί νέο αντιολισθηρό οδόστρωμα από σκυρόδεμα με πλέγμα και με κατάλληλη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας (ενδεικτικά: οδοί Κοτζιούλα, Κωνσταντινουπόλεως, Παπαφλέσσα, Αρτεμισίας, Κολοκοτρώνη κ.α.).
  • Οδοί όπου θα απαιτηθεί αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, περαιτέρω εκσκαφή, κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας (βάση–υπόβαση) και διάστρωση ασφαλτικής στρώσης (ενδεικτικά: οδοί Αγ. Σοφίας, Αγ. Γεωργίου, Πράππα, Λόντου, Π.Π. Γερμανού, Πίνδου).

Επιπλέον, στο έργο περιλαμβάνεται η ανακατασκευή πεζοδρομίων (αποξήλωση πλακών, κατασκευή ρείθρων και κρασπέδων, τοποθέτηση πλακοστρώσεων κ.λπ.) καθώς και εργασίες προσαρμογής των υφιστάμενων φρεατίων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας στην νέα τελική στάθμη του οδοστρώματος. Ο Δήμος Πεντέλης που εκπόνησε τη σχετική μελέτη, θα δημοπρατήσει και θα εκτελέσει το έργο, ενώ μετά την οριστική παραλαβή του αναλαμβάνει την ευθύνη για την άρτια και προσήκουσα συντήρησή του με δικές του δαπάνες.